Finanční tipy: Jak investovat do a.s.?

Ageo

Co je to a.s.?

Akciová společnost (a. s.) je kapitálově silná obchodní společnost. Základní jmění a. s. je tvořeno vklady akcionářů, kteří za závazky společnosti neručí. Akcionáři nesou riziko ztráty pouze do výše svého vkladu. Minimální výše základního jmění pro a. s. je 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR. A. s. se zakládá zakladatelskou listinou nebo stanovami. Vzniká zápisem do obchodního rejstříku.

A. s. řídí představenstvo a dozorčí rada. Nejvyšším orgánem je valná hromada, která schvaluje účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku. Akcie a. s. mohou být veřejně obchodovatelné na burze cenných papírů.

A. s. je vhodnou formou pro velké a střední podniky s více vlastníky, kteří chtějí omezit své ručení a zároveň mít možnost obchodovat s akciemi společnosti.

Založení a.s.

Akciová společnost (a. s.) je kapitálově silnější forma podnikání, která se hodí pro větší projekty s více společníky. Minimální výše základního kapitálu pro založení a. s. je 2 000 000 Kč, případně 80 000 EUR, pokud jsou stanoveny stanovy ve EUR. Základní kapitál se dělí na akcie, jejichž držitelé (akcionáři) se podílejí na řízení společnosti a zisku. Založení a. s. je složitější než založení s.r.o. a vyžaduje notářský zápis.

Nejdříve je nutné zvolit název a sídlo společnosti, určit předmět podnikání a výši základního kapitálu. Dále je potřeba sepsat stanovy, zvolit orgány společnosti a složit základní kapitál do banky. Následně se podává návrh na zápis do obchodního rejstříku. Celý proces založení a. s. trvá obvykle několik týdnů.

Výhody a nevýhody a.s.

Akciová společnost (a.s.) je v České republice oblíbenou formou podnikání, a to z dobrého důvodu. Přináší řadu výhod, ale je fér zmínit i nevýhody. Mezi hlavní klady patří omezené ručení společníků, kdy za závazky firmy ručí pouze do výše svého vkladu. To je lákavé pro investory, kteří se nemusí obávat ztráty osobního majetku. Další výhodou je snadnější přístup k financování, ať už formou úvěru nebo vydáním dalších akcií. A.s. působí důvěryhodněji a má lepší vyjednávací pozici. Na druhou stranu je tu administrativa. Založení a chod a.s. je byrokraticky náročnější a nákladnější než u jednodušších forem podnikání. Je nutné vést účetnictví, svolávat valné hromady a plnit další povinnosti. Nevýhodou může být i dvojí zdanění, kdy se platí daň z příjmu právnické osoby a následně i daň z dividend pro akcionáře.

Daně a a.s.

Akciová společnost, zkráceně a. s., je v České republice oblíbenou právní formou podnikání. A.s. je kapitálovou společností, to znamená, že základní kapitál je rozdělen na akcie. Akcionáři, tedy vlastníci akcií, neručí za závazky společnosti.

Daňové povinnosti a.s. se řídí zákonem o daních z příjmů. Společnost platí daň z příjmů právnických osob, a to ve výši 19 %. Kromě daně z příjmů odvádí a.s. i další daně, jako je daň z přidané hodnoty (DPH) nebo daň silniční. Dividendy, které a.s. vyplácí svým akcionářům, podléhají srážkové dani ve výši 15 %.

Pro a.s. je klíčové vést účetnictví a podávat daňová přiznání v souladu se zákonnými požadavky. Doporučuje se využít služeb daňového poradce, který pomůže s optimalizací daňové zátěže a předcházením daňovým rizikům.

Investování do a.s.

Investování do akciové společnosti (a. s.) představuje jeden ze způsobů, jak zhodnotit své peníze na kapitálovém trhu. Akcie a. s. představují podíl na vlastnictví společnosti a jejich držitelé (akcionáři) se podílejí na zisku společnosti formou dividend. Investice do a. s. je obecně považována za rizikovější než investice do dluhopisů, ale zároveň skýtá potenciál vyššího zhodnocení.

Před investicí do a. s. je důležité provést důkladnou analýzu společnosti, a to jak fundamentální, tak i technickou. Fundamentální analýza se zaměřuje na finanční zdraví společnosti, její konkurenceschopnost a perspektivu do budoucna. Technická analýza se naopak zabývá analýzou historických cen akcií a hledá v nich trendy a vzorce, které by mohly napovědět o budoucím vývoji ceny.

Investovat do a. s. je možné buď přímo nákupem akcií na burze cenných papírů, nebo nepřímo prostřednictvím podílových fondů. Pro začínající investory je vhodnější investovat prostřednictvím fondů, které diverzifikují riziko investice mezi více titulů.

Publikováno: 21. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: Petr Holub

Tagy: ageo | akciová společnost